SENARAI TUGAS PEMBANTU HAL EHWAL AGAMA ISLAM

pembantu
 1. Menerima dan merekod Aduan Mal serta perunding keluarga.

 2. Menerima dan merekod Aduan Jenayah dan Penguatkuasaan Undang-undang.

 3. Membuat dan menyelesaikan siasatan.

 4. Menyemak borang permohononan nikah dan menandatangani kebenaran nikah yang bukan di bawah Sek. 17.

 5. Bertanggungajawb memproses segala borang berkaitan Mahkamah

 6. Mengawal selia dan mengemaskini buku daftar Nikah, Cerai dan Rujuk pejabat.

 7. Membantu menjalankan operasi pencegahan maksiat.

 8. Mendaftar, memproses dan membuka faik kes-kes Mal, Jenayah dan Faraid

 9. Memungut wang pendaftaran kes, denda dan sebagainya

 10. Menulis resit dan menandatangani resit bayaran wang yang diterima.

 11. Melayani orang awam yang datang berurusan dengan Mahkamah.

 12. Lain-lain tugas yang diarah oleh Pegawai Agama Daerah dari masa ke semasa